മികച്ച രീതിയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് മണ്ണൊരുക്കാൻThis video shows you how to prepare soil for vegetable garden in malayalam. This information will be useful for your adukkalathottam or home garden.

വീട്ടിലെ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ മനൊരുക്കുന്ന രീതി ആണിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഈ വീഡിയോയോയിൽ തന്റെ കൃഷി തോട്ടത്തിലെ ഫോട്ടോസ് & വീഡിയോസ് share ചെയ്തത്, ‘ Mobin mathew, ‘

ഇത്തവണ PRS Kitchen ലേക്ക് seeds അയച്ചു help ചെയ്തവർ : Mobin mathew, Shaantha Kumari, Arathi C, Fr. Joy (irinjalakuda,Sneha Bhavan), Nikhil Jihoy, Sreedevi S,

Facebook ഇൽ PRS Kitchen- Follow ചെയ്യൂ :
https://www.facebook.com/PRSlovers4food

For Promotions, Collaborations and other business enquiries & helps mail to PRS Kitchen : malayaleeflavour@gmail.com

#krishi
#adukkalathottam
#homegarden
#soil
#mannu
#krishitips
#krishimalayalam
#കൃഷി
#prskitchen

View Source

Carts

Accessories

Flower Seeds

Composting

what weed is it? putting names to pesky plants
6 Best Weed Killer for Lawn Reviews 2019 | Top Liquid and Spray Options
Georgia’s Farming and Gardening Sector: Top 10 Easiest Veggies to Grow [Infographic]
don’t stop now! succession sowing of vegetables herbs, flowers, with niki jabbour
Gardening for beginners in tamil /Gardening in UAE in tamil
Beginner Gardening Tips for a Successful Garden Grow Your Own
Brilliant Idea
Companion Planting Tips For The Beginner Gardener!?!
How To Grow a FULLY Organic Vegetable Garden NOW
What is the Best Design for a Vegetable Garden?
Watering Tips for the Vegetable Garden
How to Grow Vegetable Seedlings
Flower Gardening Supplies & Tips
How to Plant Potted Flowers
‘Xanthos’ Cosmos Growing Flowers from Seed Cut Flower Farm Gardening
Container Flower Garden
How to Transplant From Soil to Hydroponics : Hydroponic Gardening
Hydroponics: 7 mistakes I made growing things in my basement
DIY ideas to rid your indoor plants of fungus gnats
First Cannabis Grow – Weeks 1-3
Flower Gardening Supplies & Tips
How To Grow a FULLY Organic Vegetable Garden NOW
How to Transplant From Soil to Hydroponics : Hydroponic Gardening
Gardening for beginners in tamil /Gardening in UAE in tamil