മികച്ച രീതിയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് മണ്ണൊരുക്കാൻThis video shows you how to prepare soil for vegetable garden in malayalam. This information will be useful for your adukkalathottam or home garden.

വീട്ടിലെ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ മനൊരുക്കുന്ന രീതി ആണിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഈ വീഡിയോയോയിൽ തന്റെ കൃഷി തോട്ടത്തിലെ ഫോട്ടോസ് & വീഡിയോസ് share ചെയ്തത്, ‘ Mobin mathew, ‘

ഇത്തവണ PRS Kitchen ലേക്ക് seeds അയച്ചു help ചെയ്തവർ : Mobin mathew, Shaantha Kumari, Arathi C, Fr. Joy (irinjalakuda,Sneha Bhavan), Nikhil Jihoy, Sreedevi S,

Facebook ഇൽ PRS Kitchen- Follow ചെയ്യൂ :
https://www.facebook.com/PRSlovers4food

For Promotions, Collaborations and other business enquiries & helps mail to PRS Kitchen : malayaleeflavour@gmail.com

#krishi
#adukkalathottam
#homegarden
#soil
#mannu
#krishitips
#krishimalayalam
#കൃഷി
#prskitchen

View Source

Carts

Accessories

Flower Seeds

Composting

what weed is it? putting names to pesky plants
6 Best Weed Killer for Lawn Reviews 2019 | Top Liquid and Spray Options
Georgia’s Farming and Gardening Sector: Top 10 Easiest Veggies to Grow [Infographic]
don’t stop now! succession sowing of vegetables herbs, flowers, with niki jabbour
Beginner Series- 3) “SOIL” | Gardening Tips For Beginners
28 PLANT HACKS FOR BEGINNER GARDENER
15 Backyard Vegetable Garden Ideas for Beginners
No Preview
Fall Gardening in the Southwest!//Tips for Beginner Gardeners!// Garden Tour!!//Kids
Planting My First Vegetable Garden
No Preview
Beginners Vegetable Gardening : How to Store Yellow Squash From
No Preview
Beginners Vegetable Gardening : How Do I Keep Snails Out
Maintaining a Garden : Vegetable Gardening for Beginners
March Week One Garden Update
WINTER SOWING CUT FLOWERS FOR BEGINNERS
27 FLOWER HACKS AND DIY FLOWER IDEAS
DIY Gravel Path & Flower Bed
Apartment Veggie Garden Tour! Self Sufficiency in 2020
How to make luxury cachepot using waste paint bucket |
DIY Indoor Vegetable Growing Ideas
5 Innovative Hacks to Grow Roses at Home!! Blossom
Apartment Veggie Garden Tour! Self Sufficiency in 2020
March Week One Garden Update
Beginner Series- 3) “SOIL” | Gardening Tips For Beginners
Planting My First Vegetable Garden